Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deticketboer.nl

Artikel 1 – Definities

 1. deticketboer.nl, hierna verder te noemen als deticketboer.nl: opdrachtnemer gevestigd aan de Buorren 69, 9041 AZ Berltsum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74094882;
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie deticketboer.nl een overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan eigenaar en/of gebruiker van de zaak dan wel de door of namens haar ingeschakelde personen of bedrijven;
 3. Overeenkomst: De door partijen conform artikel 3 gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;
 4. Zaken: De te leveren producten dan wel diensten zoals beschreven in en welke deel uitmaken van de overeenkomst;
 5. Gebruiker: De natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop een ticket koopt van opdrachtgever voor en door of namens opdrachtgever georganiseerde evenement;
 6. Ticketshop: het door deticketboer.nl ontwikkelde systeem voor de aankoop, verkoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van de tickets.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen deticketboer.nl en de opdrachtgever
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door deticketboer.nl, derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 5. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing..
 7. deticketboer.nl en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod vrijblijvend.
 2. De in de aanbieding door deticketboer.nl genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. aan een aanbod dat gebaseerd is op de door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever nimmer enig recht ontlenen.
 4. Deticketboer.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij, door het sluiten van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten na ondertekening door de opdrachtgever van de door deticketboer.nl uitgebrachte aanbiedingen, en wel vanaf het moment van ondertekening, dan wel na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door deticketboer.nl gedaan aanbod.
 7. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het door deticketboer.nl uitgebrachte aanbod, is deticketboer.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij deticketboer.nl anders aangeeft.
 8. Indien in het aanbod of de overeenkomst een uitvoerings- of (op)leveringstermijn is vermeld, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien deticketboer.nl verwacht een indicatieve termijn te overschrijden dan stelt zij de opdrachtgever hiervan zoveel mogelijk in kennis zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of kwijtschelding, dan wel restitutie van de geheel of gedeeltelijk verschuldigde betaling.

Artikel 4 – Wijziging

 1. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en der overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
 2. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Deticketboer.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 3. Deticketboer.nl zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en de opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan deticketboer.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 5. Indien deticketboer.nl met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is deticketboer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van deze overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 – Opdracht

 1. De overeenkomst tussen deticketboer.nl en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deticketboer.nl heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat documenten, alsmede instructies en dergelijke tijdig in het bezit zijn van deticketboer.nl. Deticketboer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid, onnauwkeurigheid of volledigheid van de documenten dan wel instructies.

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding

 1. Deticketboer.nl is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of – indien de omstandigheden die rechtvaardigen – de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst deticketboer.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indiende opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surceance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is deticketboer.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is deticketboer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door deticketboer.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien deticketboer.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 7 – Prijzen en betalingen

 1. Uit hoofde van de overeenkomst ter zake van deticketboer.nl is de opdrachtgever aan deticketboer.nl een vergoeding per ticket, per verrichte verkooptransactie verschuldigd.
 2. Alle betalingen door gebruiker in verband met de verkoop van tickets via de ticketshop geschieden – op grond van een door het aangaan van de overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van opdrachtgever aan deticketboer.nl – op de bankrekening van de payment provider.
 3. De door gebruikers gedane en door de payment provider ontvangen betalingen worden, onder inhouding van de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding, maandelijks door deticketboer.nl achteraf gefactureerd en verrekend met de aan de opdrachtgever toekomende vergoeding ter zake van de door haar verkochte tickets.
 4. Opdrachtgever garandeert jegens deticketboer.nl dat de juridische relatie tussen opdrachtgever en gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat deticketboer.nl betalingen van gebruikers ter zake tickets via de bankrekening van de payment provider kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop gebruiker – via de ticketshop en de payment provider – betalingen verricht aan de opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen deticketboer.nl en/of de opdrachtgever enerzijds en gebruiker anderzijds.
 5. Opdrachtgever garandeerd jegens deticketboer.nl dat opdrachtgever de (gemachtigde) rekeninghouder is van de opgegeven bankrekening voor uitbetaling aan opdrachtgever.
 6. Door de opdrachtgever overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst, worden maandelijks achteraf gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Betalingen door deticketboer.nl geschieden middels overboeking op het daartoe opgegeven bank- of girorekeningnummer van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW over de verkoop van tickets.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien deticketboer.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Deticketboer.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Zij is eveneens niet aansprakelijk voor ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
 4. Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van deticketboer.nl is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van deticketboer.nl komen, is zij eveneens niet aansprakelijk.
 5. Deticketboer.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door deticketboer.nl geleverde software, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging.
 6. Door deticketboer.nl, voor het gebruik van de geleverde diensten, verstrekte instructies dienen door de opdrachtgever nauwkeurig worden opgevolgd. Voor het gebruik en de deugdelijke toepassing van de software draagt deticketboer.nl enige verantwoordelijkheid. Deticketboer.nl is niet aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van het niet deugdelijk opvolgen van de hierdoor bedoelde instructies.
 7. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aan deticketboer.nl verstrekte afbeeldingen, documenten en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom van derden. De opdrachtgever vrijwaart deticketboer.nl van alle aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de door deticketboer.nl geleverde ontwerpen inbreuk maken op de rechten van derden.
 8. Deticketboer.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe/rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
 9. Indien deticketboer.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van deticketboer.nl beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. De aansprakelijkheid van deticketboer.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen zij verzekerd is.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens deticketboer.nl en de door deticketboer.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Deticketboer.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet tijdig en/of deugdelijk nakomen van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de dienstverlening van deticketboer.nl afhankelijk is.
 3. Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte dienstverlening afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart deticketboer.nl voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan deticketboer.nl toerekenbaar is.
 2. Indien deticketboer.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden deticketboer.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is deticketboer.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van deticketboer.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Deticketboer.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en de andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. De gegevens die voortvloeien uit de rechten en bevoegdheden die deticketboer.nl toekomen, mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.
 3. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan deticketboer.nl een boete verschuldigd van €17.500,00, met een dwangsom van €750,00 per dag. Deze boete kan naast de schadevergoeding op grond van de Wet worden gevorderd.

Artikel 12 – Privacy

 1. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan deticketboer.nl verstrekt, zal zij zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Deticketboer.nl zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door opdrachtnemer, met toestemming, in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 4. Tussen opdrachtgever en deticketboer zal een aparte verwerkingsovereenkomst worden gesloten. Dit zal in ieder geval een omschrijving van het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verantwoordelijke en verwerker bevatten. Tevens zullen er afspraken worden gemaakt over instructies, geheimhouding, beveiliging, subverwerking, aansprakelijkheid en eventuele audits.
 5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van deticketboer.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, dan is deticketboer.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13 – Wijziging

 1. Deticketboer.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Deticketboer.nl zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van deticketboer.nl bevoegd van geschillen kennis te nemen.